0

เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ

1.บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด จะเป็นผู้ให้บริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เฉพาะมอเตอร์ในระยะเวลาประกัน 1 ปี นับจากวันที่ระบุไว้บนใบเสร็จ ให้เฉพาะผู้ซื้อที่มีบัตรรับประกัน และหรือลงทะเบียนออนไลน์ไว้อย่างถูกต้อง
พร้อมปฏิบัติตาม คำแนะนำ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเท่านั้น


2.ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Newwave เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว และเพื่อกิจการธุรกิจของท่านโดยตรงเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ เป็นผู้ซื้อเพื่อจำหน่ายต่อ


3. สำหรับสิทธิประโยชน์ Newwave +3 ขยายระยะเวลาประกันเพิ่ม 1 ปี รวมทั้งหมด 2 ปี เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่าน LINE Official Account ที่ @newwavethailand เท่านั้น หากไม่ได้ลงทะเบียน จะไม่ได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาเพิ่มในทุกกรณี


4. การรับประกันความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ต่อร่างกายและทรัพย์สิน วงเงินเคลมประกันภัยสูงสุด 100,000 บาท ต่อกรณี จะรับประกันเฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินและร่างกายต่อผู้ลงทะเบียนสินค้าผ่าน Line OA @newwavethailand และเป็นความเสียหายอันเกินขึ้นจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ Newwave ที่เกิดความผิดปกติจากการผลิตจากโรงงาน และสามารถพิสูจน์ได้เท่านั้น


5. ผู้ลงทะเบียนรับประกันต้องมีหลักฐานครบถ้วน บัตรรับประกันสินค้าและใบเสร็จรับเงิน หรือรายการสั่งซื้อสินค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ Newwave เพื่อทำการลงทะเบียน


6. ลูกค้า ต้องทำการลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อที่ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี หรือ รายการสั่งซื้อสินค้า


7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน หากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่เป็นความจริง หรือท่านไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย หรือท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Newwave
หรือท่านเป็นผู้ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ


8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกัน แก่สินค้าลดล้างสต๊อก (Clearance), สินค้าตัวโชว์, สินค้าเกรด บี, สินค้าตกรุ่น ที่จำหน่ายราคาพิเศษ หรือที่กำหนดเงื่อนไขพิเศษโดยบริษัทฯ และสินค้าที่ไม่สามารถระบุหมายเลขเครื่องได้


9. การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อกรอกข้อความและส่งใบรับประกันในส่วนของผู้ขายส่งกลับบริษัทมาให้ทางบริษัทฯ หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งเก็บรักษาบัตรรับประกันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น


10. ในกรณีที่บัตรรับประกันสูญหาย มีรอยแก้ไข หรือไม่กรอกข้อความให้ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมตามปกติ


11. การรับประกันจะรับประกันเฉพาะมอเตอร์ที่ใช้งานอย่างถูกต้องเท่านั้น


12. ข้อยกเว้นระหว่างรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมตามปกติ หากความเสียหายนั้นเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้


    12.1 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภทการใช้งาน


    12.2 ผลิตภัณฑ์ถูกซ่อมหรือดัดแปลงสภาพ ตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ ภายในเครื่องให้ผิดจากมาตรฐาน


    12.3 เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย


    12.4 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากเหตุ แผ่นดินไหว ลมพายุ ระเบิด การแข็งตัวของน้ำ การกระทำ อย่างป่าเถื่อนหรือประสงค์มุ่งร้าย การจลาจล ลูกเห็บ น้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะและภัยทางอากาศ


    12.5 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก สภาพของอากาศหรือบรรยากาศ ความชื้น การเกิดสนิมจากสภาพแวดล้อม ตัวมอดแมลงสัตว์กัดแทะ หรือเชื้อรา หรือกรรมวิธีทำความสะอาด หรือการซ่อมแซมด้วยตนเองที่ไม่ผ่านศูนย์บริการ


    12.6 ความเสียหายเกิดขึ้นที่ส่วนประกอบที่เป็นแก้ว พลาสติก ใบมีด ปุ่มควบคุม สายไฟ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนเพื่อใช้สำหรับประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์


13. การรับประกันนี้ รับประกันเฉพาะความเสียหายของอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่เกิดความผิดพลาดจากบริษัทฯ เท่านั้น

ลงทะเบียน


ติดต่อเรา / Contact us


บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด

3/1 - 3/3 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120


เวลาทำการ
(เวลา 9:00 - 18:00 น. ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Email: newwavethailand@gmail.com

Copyright ® 2022 Newwavethailand.com